Historia

Świetlica Terapeutyczna nr 2 powstała 1 września 1989 roku jako część integralna SP nr 30. Do jej zadań należało prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży – uczniów tej szkoły, wspomaganie procesu wychowawczego przez współpracę z wychowawcami klas, a także podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej pracowników szkoły. Mieściła się w budynku Klubu Kultury „17”. Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 1 września 1995 roku została wyłączona z tej struktury i stała się jednostką samodzielną. Pozwoliło to na objęcie opieką większej ilości dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie wykonywanych zadań. Pomysłodawczynią i założycielem Świetlicy Terapeutycznej nr 2 była Pani Henryka Kołaszewska. Dyrektor tej placówki do 2006 roku.

W 1999 roku placówka otrzymała od Urzędu Miasta nowy lokal przy ulicy Jarockiej 65. Znacznie poprawiły się warunki pracy, a także zaistniała możliwość wprowadzenia nowych profilów pracy.

Zmiana przepisów spowodowała, że z dniem 1 stycznia 2000 roku placówki opiekuńczo – wychowawcze zostały przejęte przez pomoc społeczną, co spowodowało konieczność dostosowania sie do nowych wymogów. Naszymi klientami stały się dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, przestępczością.

W roku 2006 dyrektorem placówki został Dariusz Poniewozik. Od 1 stycznia 2014 roku Świetlica Terapeutyczna nr 2 w myśl Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej jest placówką wsparcia dziennego typu specjalistycznego.