O programie

„Fred goes net” jest  programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego realizowanego latach 2007-2010.

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzaleznionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:

·         przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,

·         stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,

·         zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.

Jeśli w efekcie  rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym  programie.

Realizacja programu

Program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających  następujące zagadnienia :

·         konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,

·         wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,

·         indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,

·         praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany

·         informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy

·         ewaluacja zajęć.

Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia.

 

Galeria

Aktualności

FreD Goes Net

"FreD Goes Net" jest programem profilaktyki selsektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej

TUKaN

Trening Umiejętności Kontroli zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami to program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Więcej

Ważne dokumenty.

Dla rodzica.

Oprócz zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, terapeuci przygotowali ofertę skierowana dla rodziców. Proponujemy Państwu takie formy pomocy jak: konsultacje terapeutyczne, szkołę dla rodziców, mediacje rodzinne, doradztwo zawodowe.